0264 414 812

Servicii - ORGANIZARI DE AFACERI

Majorarea capitalului social fie cu aport in natura fie in numerar

Pe parcursul desfasurarii activitatii , entitatea poate sa decida redimensionarea capitalului fie prin majorarea acestuia, fie prin micsorarea lui in conformitate cu hotararea Adunarii generale a actionarilor sau asociatilor.

Capitalul social se poate mari prin emisiunea de actiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a actiunilor existente in schimbul unor noi aporturi in numerar si/sau in natura.
De asemenea, actiunile noi sunt liberate prin incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creante lichide si exigibile asupra societatii cu actiuni ale acesteia.
Diferentele favorabile din reevaluarea patrimoniului vor fi incluse in rezerve, fara a majora capitalul social.
Marirea capitalului social prin majorarea valorii nominale a actiunilor poate fi hotarata numai cu votul tuturor actionarilor, in afara de cazul cand este realizata prin incorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.
Documentele necesare pentru inregistrarea mentiunii privind majorarea capitalului social al societatilor la Regstrul Comertului din aria careia se afla sediul social al firmei, sunt urmatoarele:

 1. Cererea de inregistrare (original);
 2. Actul modificator al actului constitutiv (hotararea adunarii generale a asociatilor/actionarilor sau decizia asociatului unic/ Consiliului de administratie/ directoratului sau actul aditional la actul constitutiv (original);
 3. Dovada dreptului de proprietate al asociatului/actionarului/membrului persoanei juridice asupra aportului in natura (copie certificata); in cazul in care aportul este constituit dintr-un imobil se ataseaza si extrasul de carte funciara in original;
 4. Raportul de evaluare intocmit de expertul desemnat de directorul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si/sau persoana sau persoanele desemnate (original);
 5. Dovezile privind efectuarea varsamintelor aporturilor la capitalul social (copii);
 6. Actul constitutiv actualizat;
 7. Prospectul de emisiune avand semnaturile a doi dintre administratori respectiv a doi membri ai directoratului, in caz de subscriptie publica (in copie); in cazul societatilor reglementate de legislatia pietei de capital prospectul de emisie va fi avizat de ASF (in forma autentica) ;
 8. Daca este cazul:
  1. hotararea adunarii generale a actionarilor prin care se limiteaza sau se ridica dreptul de preferinta, pentru publicare in Monitorul Oficial si mentionare in registrul comertului;
  2. decizia consiliului de administratie/directoratului de restrangere sau ridicare a dreptului de preferinta al actionarilor existenti, pentru publicare in Monitorul Oficial;
  3. in cazul majorarii capitalului social prin oferta publica primara sau pe baza de prospect de subscriere simplificat, dovada notificarii adresate de societate ASF cu privire la rezultatele ofertei publice;
  4. situatiile financiare si balanta insotitoare in cazul majorarii capitalului social prin incorporarea rezervelor/beneficiilor/primelor de emisiune, in copie;
  5. actul doveditor al creantei, situatiile financiare si balanta insotitoare, dupa caz, in situatia in care majorarea capitalului social se efectueaza prin conversia unor creante certe, lichide si exigibile asupra societatii, in copie;
  6. dovezile privind emiterea, subscrierea si plata obligatiunilor, hotararea adunarii generale privind emiterea de obligatiuni convertibile in actiuni si hotararea corespunzatoare a adunarii generale a obligatarilor, in cazul in care majorarea capitalului social se efectueaza prin conversia obligatiunilor in actiuni;
 1. Daca este cazul:
  1. declaratiile date pe proprie raspundere de catre noii asociati care prin majorare au dobandit parti sociale din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati (original);
  2. dupa caz, declaratia autentica pe propria raspundere a persoanei fizice cetatean strain in nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice straine care nu este inregistrata fiscal in Romania din care sa rezulte ca nu are datorii fiscale, in original si, dupa caz, traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public pentru asociatii care intra in societate;
  3. certificat, original sau copie certificata si traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public, de la registrul in care este inmatriculata persoana juridica din strainatate, care sa ateste existenta acesteia;
  4. avizele prealabile prevazute de legile speciale (original);
  5. imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original);
 1. Dovezile privind plata tarifului legal.

Operatiunea de majorare de capital social va trebui sa tina cont de dreptul de preemtiune al actionarilor de la data de referinta/data de inregistrare.Acest drept va putea fi exercitat intr-un interval de 30 de zile
Durata derularii intregii procedure este de aproximativ 2-4 luni.
Tariful perceput de noi pentru intregul proces este de 4000 lei.