0264 414 812

Servicii - INFIINTARI DE AFACERI

INFIINTAREA DE SOCIETATI PE ACTIUNI

Pentru a infiinta o societate pe actiuni sunt necesare:

Toate aceste informatii trebuie sa apara in actul constitutiv al societatii care trebuie depus la Registrul Comertului din orasul in care firma isi va desfasura activitatea economica.


Etapele infiintarii unei societati pe actiuni sunt:

 1. rezervarea numelui societatii care se poate face pe portalul Registrului Comertului;
 2. selectarea obiectului de activitate al firmei conform normelor Codului CAEN;
 3. redactarea si notarizarea actului constitutiv al societatii pe actiuni;
 4. depunerea documentelor la Registrul Comertului si obtinerea Certificatului de Inmatriculare a societatii.

Actele necesare infiintarii unei societati pe actiuni sunt urmatoarele:

 1. Cererea de inregistrare;
 2. Anexa 1 privind inregistrarea fiscala si, dupa caz, Anexa 2 privind investitia straina;
 3. Declaratia-tip pe propria raspundere semnata de asociati sau de administratori din care sa rezulte, dupa caz, ca:
  • persoana juridica nu desfasoara la sediul social, la sediile secundare sau in afara acestora, activitatile declarate, o perioada de maximum 3 ani (model 1)
  • persoana juridica indeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii pentru activitatile precizate in declaratia-tip (model 2)
 4. Dovada verificarii disponibilitatii si a rezervarii firmei ;
 5. Daca este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevazut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 6. Actul constitutiv;
 7. Documentul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social;
 8. Cererea adresata ANAF in vederea obtinerii certificatului emis de administratia financiara competenta, care certifica faptul ca pentru imobilul cu destinatie de sediu social nu a fost inregistrat un alt document pentru instrainarea dreptului de folosinta asupra aceluiasi imobil, cu titlu oneros sau gratuit ;
 9. Declaratia pe propria raspundere in forma autentica privind respectarea conditiilor referitoare la sediul social, in cazul in care, din certificatul emis potrivit pct. 8, rezulta ca sunt deja inregistrate la administratia financiara alte documente care atesta instrainarea dreptului de folosinta asupra aceluiasi imobil cu destinatie de sediu social;
 10. Dovezile privind efectuarea varsamintelor aporturilor subscrise de actionari la capitalul social;
 11. Actele privind proprietatea pentru aporturile in natura subscrise si varsate la constituire; in cazul in care printre acestea figureaza si imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate;
 12. Declaratiile date pe propria raspundere, dupa caz, de catre fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numita administrator sau cenzor, din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati;
 13. Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere, membrilor directoratului, cenzorilor, auditorilor persoane fizice (copii certificate);
 14. Dovada privind acceptarea expresa a mandatului de administrator/membru al directoratului ori a insarcinarii de cenzor/auditor de catre persoanele care au fost numite prin actul constitutiv (original);
 15. Specimenele de semnatura ale reprezentantilor societatii (original);
 16. Daca este cazul, avizul privind schimbarea destinatiei imobilelor colective cu regim de locuinta, prevazut de Legea nr. 196/2018;
 17. Dupa caz, declaratia autentica pe propria raspundere a persoanei fizice cetatean strain in nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice straine care nu este inregistrata fiscal in Romania, in original si, dupa caz, traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public;
  • actele de inregistrare ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor persoane juridice (original sau copie certificata);
  • hotararea organului statutar privind participarea la constituirea societatii a fondatorilor persoane juridice (copie certificata);
  • mandatul pentru persoana abilitata sa semneze actul constitutiv in numele si pe seama fondatorului persoana juridica (copie certificata);
  • declaratia fondatorilor/ administratorilor/ membrilor directoratului/ directorilor privind datele de identificare a societatii de registru independent privat autorizat care tine registrul actionarilor;
  • avizele prealabile prevazute de legile speciale (copie);
  • certificatul de bonitate a persoanelor juridice nerezidente care participa la constituirea unei societati, emis de o banca sau de camera de comert competenta din tara de nationalitate (original si copie tradusa);
  • actele constatatoare ale operatiunilor incheiate de fondatori in contul societatii pe actiuni constituita prin subscriptie publica, aprobate de adunarea constitutiva, daca nu au fost prevazute in actul constitutiv (copie certificata);
  • in cazul societatii pe actiuni constituita prin subscriptie publica, prospectul de emisiune semnat de subscriitor, care a fost in prealabil publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, procesul verbal al adunarii constitutive si dovada imputernicirii persoanei abilitate cu infiintarea societatii;
  • imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original).

Echipa noastra va sta la dispozitie cu toate aspectele care privesc infiintarea unei societati pe actiuni. Va oferim servicii de suport si asistenta, de asemenea ne ocupam de intreg procesul de infiintare al societatii de la intocmirea actului constitutiv, pregatirea dosarului si depunerea acestuia la Registrul Comertului, precum si ridicarea actelor de inmatriculare. Onorariul perceput de catre noi pentru intregul proces este de 2000 RON.